Hodnocení dopadů prováděné Evropskou komisí

Komise předkládá hodnocení dopadů u všech strategických a legislativních materiálů, které jsou součástí každoročního plánu legislativních prací Komise. Při hodnocení dopadů se řídí pokyny Guidelines on Impact Assessment, které jsou součástí Pokynů k lepší regulaci (Better Regulation Guidelines) schválených v květnu 2015.

Komise je z titulu jediného navrhovatele právní regulace na úrovni EU odpovědná za přípravu velkého objemu regulace, kterou je po schválení v orgánech EU nutno implementovat do národních právních řádů jednotlivých členských států.

Proto se již v roce 2005 Komise zavázala provádět úplné vyhodnocování dopadů ke všem návrhům, jejichž předložení oznamuje v rámci Pracovního a legislativního plánu Komise na příslušný kalendářní rok. Pro každou iniciativu plánovanou k předložení v následujícím kalendářním roce je zpracován orientační plán, takzvaná cestovní mapa (roadmap), ve kterém Komise:

  • definuje problém,
  • navrhne způsoby řešení,
  • identifikuje dotčené skupiny obyvatel,
  • naplánuje harmonogram konzultací apod.

Souhrnný přehled orientačních plánů k jednotlivým iniciativám publikuje Evropská komise každoročně na zvláštní webové stránce.

V květnu 2015 byl publikován Balíček k lepší regulaci (Better Regulation Package), který definuje metodologický postup procesu přípravy nového návrhu a obsahuje nástroje pokrývající celý legislativně-politický cyklus od přípravy legislativy přes její aplikaci a vynucování po vyhodnocení a případnou revizi.

Funkci vnitřní kontroly kvality zpracovávaných hodnocení dopadů v Komisi plní Výbor pro kontrolu regulace (Regulatory Scrutiny Board).