Institucionální zajištění procesu RIA

Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy (zpracovatelé RIA) nesou zodpovědnost za provádění RIA a za kvalitu zpracování Závěrečné zprávy RIA. Komise RIA (hodnotitelé RIA) hodnotí kvalitu RIA a její soulad s Obecnými zásadami. Hodnotitelé již na začátku celého legislativního procesu na základě přehledu dopadů doporučují, zda RIA zpracovat či nezpracovat. Rovněž mohou konzultovat podobu RIA se zpracovatelem.

Úřad vlády ČR

Koordinaci zainteresovaných subjektů, metodické usměrňování, koncepční činnost a další rozvíjení procesu RIA zajišťuje Oddělení RIA v Sekci Legislativní rady vlády. Oddělení v rámci meziresortního připomínkového řízení vypracovává stanoviska k připravovaným legislativním i nelegislativním návrhům z hlediska jejich souladu s Obecnými zásadami RIA. Zároveň dbá na soulad procesu s politikami orgánů EU a mezinárodních organizací. Poskytuje metodickou pomoc, zpracovává koncepční a metodické materiály pro hodnocení dopadů regulace, jakými jsou například Metodika pro měření celkových nákladů na plnění povinností vyplývajících z regulace nebo návrh na zavedení mechanismu systematického pravidelného přezkumu účinnosti právních předpisů (tzv. ex post RIA).

Protože RIA je mezinárodně uznávaným nástrojem pro zkvalitňování regulace, spolupracuje oddělení s ostatními orgány státní správy při tvorbě politik orgánů EU a dalších mezinárodních organizací. Z pozice gestora problematiky zastupuje Českou republiku ve Výboru pro regulatorní reformu OECD, v Pracovní skupině Rady EU pro konkurenceschopnost a růst ve formaci pro lepší regulaci a v Platformě Fit for Future, RegWatchEurope a Better Regulation Network.

Legislativní rada vlády – Komise RIA

Od listopadu 2011 funguje v rámci Legislativní rady vlády Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) složená z externích odborníků. Vytvořením kontrolního orgánu, který nezávisle posuzuje kvalitu RIA se Česká republika připojila k novému trendu v institucionálním zajištění procesu RIA v zemích EU a OECD. Role Komise RIA směřuje k zlepšení kvality právních předpisů, zejména z hlediska dopadů navrhované právní úpravy na veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí, spotřebitele, životní prostředí a další specificky hodnocené oblasti.

Komise RIA posuzuje kvalitu provedených RIA a v součinnosti s věcně příslušným organizačním útvarem Sekce legislativní rady vlády ÚV ČR na základě rozhodnutí představeného příslušného útvaru provádí konzultace k hodnocení dopadů regulace v průběhu jeho zpracování. Komise posuzuje ty návrhy právních předpisů, u kterých zpracování RIA doporučila v Plánu legislativních prací a Plánu přípravy vyhlášek, a také návrhy předkládané mimo plány, u kterých byla RIA zpracována.

Jednání Komise RIA se účastní předkladatelé návrhu právního předpisu, případně zástupci dalších odborů Sekce Legislativní rady vlády – Oddělení RIA, Odboru vládní legislativy či Odboru kompatibility. Některé návrhy lze projednat i ve zkráceném řízení (per rollam).

Na základě posouzení ZZ RIA a výsledku jednání Komise RIA zpracuje připomínky, které jsou součástí komplexního stanoviska Legislativní rady vlády. V případě, že stanovisko Komise RIA obsahuje zásadní připomínky, může předseda LRV rozhodnout o přizvání předsedy Komise RIA na zasedání LRV.

Základní dokumenty

Celou problematiku RIA  v České republice zastřešují čtyři základní dokumenty:

Legislativní pravidla vlády (LPV)
schválená usnesením vlády z 19. 3. 1998 č. 188, aktualizovaná usnesením vlády z 3. 2. 2016 č. 75

  • hodnocení dopadů regulace jako součást legislativního procesu na úrovni exekutivy
  • součást obecné části důvodové zprávy / odůvodnění návrhu právního předpisu

Statut Legislativní rady vlády
schválený usnesením vlády z 21. 8. 1998 č. 534, aktualizovaný usnesením vlády z 14. 12. 2015 č. 1040

  • poradní orgán pro legislativní činnost vlády
  • zejména zaujímá stanoviska pro vládu k legislativním návrhům

Jednací řád Legislativní rady vlády
schválený usnesením vlády z 21. 8. 1998 č. 534, aktualizovaný usnesením vlády z 14. 12. 2015 č. 1039

  • upravuje způsob jednání LRV a jejích pracovních komisí

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
schválené usnesením vlády z 14. 12. 2011 č. 922, aktualizované usnesením vlády z 3. 2. 2016 č. 76

  • základní procesní pravidla a metodický postup při provádění RIA
  • šablona pro ZZ RIA včetně Shrnutí a přehledu dopadů návrhu právního předpisu