Dokumenty a metodiky

Přehled všech dokumentů nezbytných ke zpracování RIA – a ještě něco navíc. 

Obecné zásady RIA

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA) stanovují postup ústředních orgánů státní správy při vypracování RIA. Jsou koncipovány jako popis po sobě jdoucích kroků, které musí být učiněny v rámci hodnocení dopadů, přičemž v určitých oblastech odkazují na další doplňující metodické návody, které podrobně rozvíjejí určité aspekty či kroky. OZ RIA jsou členěny do dvou částí: Procesní pravidla Metodika pro hodnocení dopadů regulace.

Obecné zásady hodnocení dopadů regulace
Verze novelizovaná usnesením vlády ze dne 14. června 2023 č. 435. První obecné zásady RIA byly schváleny usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922.

Šablona: Přehled dopadů návrhu právního předpisu

Šablona: Přehled dopadů pro materiály nelegislativní povahy

Šablona: Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace včetně shrnutí ZZ RIA


Základní dokumenty

Legislativní pravidla vlády schválená usnesením vlády ze dne 18. března 1998 č. 188, aktualizovaná usnesením vlády ze dne 28. června 2023 č. 481

Statut Legislativní rady vlády schválený usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, aktualizovaný usnesením vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1040

Jednací řád Legislativní rady vlády schválený usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, aktualizovaný usnesením vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1039


Vzdělávací materiály

Vzdělávací manuál pro RIA (včetně přílohy Vyhodnocení variant)


Metodiky závazné

Metodika stanovení nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti (MV, 2020)

Příloha 1: Postup výpočtu ročních nákladů přeneseného výkonu státní správy pro jeden úvazek

Příloha 2: Stanovení počtu úvazků k zabezpečení činností státní správy v rámci organizační součásti

Příloha 3: Výpočet míry krytí agendy státní správy územního samosprávného celku za kalendářní rok

Příloha 4: Informace o plánovaných čistých nákladech územních samosprávných celků na výkon státní správy

Příloha 5: Ideální struktura úřadu

Příloha 6: Ilustrativní postup výpočtu nákladů na zřízení kancelářského prostoru pro jednoho úředníka 

Měření administrativní zátěže podnikatelů (MPO, 2017)

Příloha: Tabulka pro výpočet administrativní zátěže v právním předpise


Pomocné materiály