Konzultace

Ti, které nová právní úprava ovlivní, by měli mít možnost se k její podobě s předstihem vyjádřit. Proto jsou konzultace s dotčenými subjekty nezbytnou součástí procesu RIA.

Proč konzultovat

Konzultace pomáhají definovat různé varianty řešení a nabízejí možnost získat potřebná data pro vyhodnocení nákladů a přínosů. Základem konzultačního procesu je vytipování relevantních dotčených subjektů, neboli skupin osob, podnikatelů a dalších, na které může mít navrhovaná regulace přímý či nepřímý dopad. Mezi dotčené subjekty mohou patřit:

  • orgány veřejné správy,
  • profesní organizace,
  • nevládní organizace,
  • podnikatelské subjekty a další.

S kým konzultovat

Pro zpracovatele RIA byla vytvořena Databáze konzultujících organizací (DataKO), v níž jsou uvedeny organizace, které projevily zájem aktivně se podílet na procesu přípravy materiálů jak pro jednání vlády, tak strategických a konzultačních dokumentů pro další rozhodování orgánů veřejné správy. Podrobnější informace o databázi najdete zde.

Jak na to

Kvalitní konzultační proces probíhá v různé míře intenzity po celou dobu přípravy návrhu právního předpisu. Proto je vhodné jej dopředu pečlivě naplánovat, aby nevyústil ve sled nahodilých kroků bez vzájemné provázanosti. Intenzita a forma konzultací se liší případ od případu a závisí na uvážení zpracovatele. Tomu jsou k dispozici i tyto dokumenty zpracované Ministerstvem vnitra: