Roční analýza zátěže (Annual Burden Survey) za rok 2022 přináší informace o pokroku a konkrétních úspěších dosažených v rámci plného uplatňování zásady „jeden přijmout – jeden zrušit“, programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) a opatřeních přijatých v návaznosti na doporučení platformy Fit pro budoucnost.

Poprvé v průběhu celého roku Komise uplatňovala zásadu „jeden přijmout – jeden zrušit“. Konkrétně byla využita u 52 legislativních návrhů, což by mělo vést k celkovému snížení administrativní zátěže o 7,3 miliardy €. Úspor nákladů se dosáhne zejména díky digitalizaci a interoperabilním řešením. Zásada „jeden přijmout – jeden zrušit“ představuje určitou brzdu nákladů, což v praxi znamená, že veškeré nové náklady občanů a podniků na dodržování předpisů, včetně administrativních nákladů, se vyčíslí a v maximální míře vykompenzují snížením stávající zátěže, nebo jiným způsobem.

Komise také pokračovala v procesu zjednodušování a snižování zátěže pro občany, podniky a veřejné orgány prostřednictvím programu REFIT. V rámci této činnosti Komise vyhodnotila a předložila revize právních předpisů EU v oblastech politiky, jako jsou klima, hospodářská soutěž, spravedlnost, migrace, mobilita a jednotný trh.

Komise rovněž do svého pracovního programu zahrnula doporučení platformy Fit pro budoucnost vycházejících z jejích 10 stanovisek. Jedná se iniciativy týkající se DPH, energetické unie, klimatu, přístupu malých a středních podniků ke kapitálu, plýtvání potravinami a nařízení REACH o chemických látkách. Komise dále podporuje návrhy na zjednodušení politik EU prostřednictvím portálu Podělte se o svůj názor: Navrhněte zjednodušení!, a to ze strany občanů, podniků, organizací a institucí.

Roční analýza zátěže je k dispozici na stránkách Komise v anglickém jazyce.