Agenda lepší regulace

Iniciativa Evropské komise pro lepší regulaci (Better Regulation) tvoří jeden z důležitých nástrojů strategie naplňování cílů Evropské unie, souhrnně označované pod pojmem Strategie Evropa 2020.

Nejvýraznějším počinem z nedávného období byla publikace Balíčku k lepší regulaci (Better Regulation Package), který obsahuje nástroje pro přípravu legislativy, její aplikaci a vynucování až po vyhodnocení a případnou revizi. Vše je shrnuto v klíčových dokumentech Better Regulation Guidelines a Better Regulation Toolbox.

Součástí balíčku byla i následující opatření: návrh Interinstitucionální dohody o lepší právní úpravě (schválena v dubnu 2016), nahrazení Výboru pro posuzování dopadů Výborem pro kontrolu regulace (Regulatory Scrutiny Board – RSB) a vytvoření Platformy REFIT, která institucionálně zaštiťuje stejnojmenný program.

Mechanismus lepší regulace v EU

Cílem iniciativy o lepší regulaci je nastavení mechanismů tak, aby:

  • rozhodovací proces byl otevřený a transparentní;
  • občané a zainteresované skupiny (stakeholdeři) byli po celou dobu účastni tvorby politiky;
  • jednotlivé kroky EU byly podloženy fakty a analýzami a byly činěny s vědomím budoucích dopadů;
  • regulatorní zátěž dopadající na podniky, obyvatele i samosprávy byla co nejmenší.

Plánování a předložení právního aktu na evropské úrovni

Evropská komise (EK) z vlastní iniciativy, nebo na základě podnětů, které pocházejí od Rady EU, Evropské rady, Evropského parlamentu (EP) či od občanů prostřednictvím evropské občanské iniciativy, identifikuje oblasti pro zlepšení stávající evropské legislativy. Plánované iniciativy zveřejňuje ve svém pracovním programu pro následující rok.

V dostatečném předstihu před projednáním návrhu v EK jsou publikovány plány postupu – tzv. cestovní mapy (roadmaps). Tyto materiály popisují problém, který je třeba řešit, definují cíle, kterých má být dosaženo, vysvětlují, proč je třeba podniknout kroky na úrovni EU, nastiňují zvažované alternativy a popisují hlavní rysy konzultační strategie. V případě, že potenciální dopad návrhu je značný, tak je místo cestovní mapy zpracováno počáteční hodnocení dopadů (inception impact assessment), které se problému věnuje ve větším detailu. Ke zveřejněným cestovním mapám a počátečním hodnocením dopadů probíhá čtyřtýdenní konzultační období (zpětnou vazbu lze vložit prostřednictvím webového portálu)

Návrhy, které následně připraví EK, jsou zpravidla doprovázeny hodnocením dopadů (Impact Assessment, IA). Obecně platí, že jsou IA vypracovávány u všech legislativních návrhů uvedených v pracovním programu EK, u dalších legislativních návrhů s významnými ekonomickými, sociálními a environmentálními dopady, u nelegislativních iniciativ, které definují rámec pro budoucí politiky, u vybraných prováděcích aktů (implementing acts) a aktů v přenesené pravomoci (delegated acts). IA hledají odpověď na otázky, zda jsou na úrovni EU navrhovaná opatření zapotřebíjaké jsou potenciální náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu. Analyzují dopady na konkurenceschopnost a administrativní zátěž (zejména na malé a střední podniky), digitální aspekty a regionální dopady. Z IA by mělo být zřejmě, že byl plně respektován princip subsidiarity (proč cíle nemůže být dosaženo efektivněji samými členskými státy) a proporcionality (navrhované opatření nepřekračuje rámec toho, co je pro dosažení cíle nezbytné). Ještě předtím, než je návrh EK finalizován, je možné k němu vyjádřit názor prostřednictvím nejméně dvanáctitýdenní veřejné konzultace (mimo jiné prostřednictvím online formuláře).

Kvalitu zpracovaných IA posuzuje Výbor pro kontrolu regulace (RSB). Jedná se o orgán, který je nezávislý na útvarech pověřených tvorbou politiky, skládající se z předsedy a šesti členů. Tři členové jsou jmenovaní z řad vyšších úředníků EK a další tři členové jsou vybíráni z řad externích uchazečů. K iniciativě, která je předložena EK k přijetí, je tak přiloženo vedle hodnocení dopadů i stanovisko RSB. V případě, že je vydáno negativní stanovisko, je návrh předložen RSB k opětovnému posouzení. V případě, že je vydáno negativní stanovisko podruhé, záleží na politickém rozhodnutí, jestli se bude v návrhu pokračovat. Jakmile EK návrh přijme, jsou všechna hodnocení dopadů a  příslušná stanoviska RSB zveřejněna.

Dříve než je návrh EK předložen Radě EU a Evropskému parlamentu k dalšímu legislativnímu procesu, proběhne osmitýdenní konzultace. EK se zpětnou vazbou již aktivně nezabývá, ale předá ji k dalšímu využití Radě EU a EP.