Výbor pro kontrolu regulace Evropské komise

Výbor pro kontrolu regulace (Regulatory Scrutiny Board) zajišťuje kontrolu kvality právních předpisů a zároveň je nápomocen Komisi při posuzování jejich dopadů a provádění hodnocení. Výbor zahájil svou činnost 1. července 2015 a nahradil Výbor pro hodnocení dopadů (Impact Assessment Board), který fungoval od roku 2006.

Výbor přezkoumává návrhy posouzení dopadů předkládané Komisí a vydává k nim své stanovisko. V zásadě musí být ke každé iniciativě, která je předložena Komisi k přijetí, přiloženo vedle posouzení dopadů i kladné stanovisko výboru. Toto stanovisko pak spolu s posouzením dopadů doprovází návrh iniciativy během celého procesu politického rozhodování v Komisi. Jakmile Komise návrh přijme, jsou všechna posouzení dopadů a všechna příslušná stanoviska výboru zveřejněna. Zveřejňují se rovněž všechny hodnotící zprávy, výsledky kontroly účelnosti a jakákoli další související stanoviska.

Výbor neplní pouze kontrolní roli, ale rovněž zajišťuje konzultační a metodologickou pomoc ostatním útvarům Komise. Může nabízet poradenství týkající se dalšího rozvoje posuzování dopadů a přípravy metodických pokynů.

Výbor je nezávislý na útvarech pověřených tvorbou politiky. Skládá se z předsedy a šesti členů. Tři členové jsou jmenovaní z řad vyšších úředníků Komise a další tři členové jsou vybíráni z řad externích uchazečů na základě své odbornosti.