Cílem aktualizované metodiky je zpřehlednit a zkvalitnit proces hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů u nových legislativních a nelegislativních materiálů předkládaných vládě. Metodika vás provede jak hodnocením potenciální diskriminace, tak i určením, zda má daný materiál pozitivní, neutrální nebo negativní dopad na genderovou rovnost.

Hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů je nedílnou součástí širšího procesu gender mainstreaming, který se zaměřuje na zohledňování hlediska genderové rovnosti ve všech fázích tvorby politik. Důkladné vyhodnocování tohoto typu dopadů napomáhá předcházet prohlubování genderových nerovností, ke kterému může docházet při implementaci politik necitlivých vůči rozdílným dopadům na ženy a muže. Právě tyto nerovnosti negativně ovlivňují nejen jednotlivce, ale i celou společnost a ekonomiku​.

Vláda vyjádřila podporu tohoto přístupu svým usnesením již v roce 2001 a závazek nadále zdůrazňuje ve svých aktualizovaných politických dokumentech. Metodika navazuje na Legislativní pravidla vlády, která stanoví povinnost předkladatele návrhu právního předpisu zhodnotit současný stav a dopad navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti mužů a žen.

S případnými dotazy k metodice se obracejte na Oddělení RIA a Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR (marketa.gregorova@vlada.gov.cz), který organizuje pravidelná školení k využívání metodiky.

Metodika hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě