Jak správně provádět hodnocení dopadů

Proces RIA je souborem logických kroků, při kterých jsou shromažďovány podklady o výhodách a nevýhodách zvažovaných variant řešení, a to na základě vyhodnocení jejich potenciálních dopadů. Nenahrazuje politické rozhodnutí, ale vytváří předpoklady pro jeho kultivaci. Kvalitně provedená RIA je stručná, jasná a adekvátní řešené problematice.

Příprava a zpracování

 • Zpracování přehledu dopadů: předkladatel zpracovává ke každému návrhu právního předpisu přehled jeho dopadů. V přehledu dopadů navrhuje předkladatel provedení, nebo neprovedení RIA.
 • Stanovisko Komise RIA / ÚV ČR: předseda Legislativní rady vlády (LRV) oslovuje příslušné ústřední správní úřady se žádostí o poskytnutí podkladů, včetně přehledu dopadů. Na základě přehledů dopadů Komise RIA a Odbor hodnocení dopadů regulace doporučí, u kterých legislativních návrhů má být provedeno hodnocení dopadů regulace.
 • Schválení plánu legislativních prací vlády: je schvalován vládou. Relevantní subjekty jsou rovněž osloveny s žádostí o zaslání podkladů pro přípravu Plánu přípravy vyhlášek na následující kalendářní rok, který schvaluje předseda LRV.
 • Ex ante RIA: RIA se zpracovává ke všem návrhům právních předpisů, které byly označeny v uvedených plánech a těm návrhům právních předpisů předkládaných mimo plán, kterým zároveň předseda LRV neudělil výjimku ze zpracování RIA. Předkladatel při zpracování RIA postupuje podle OZ RIA. Výstupem z tohoto procesu je Závěrečná zpráva RIA (ZZ RIA).
 • Konzultace Komise RIA / ÚV ČR: metodickou pomoc poskytuje Oddělení RIA ÚV ČR. Komise RIA poskytuje konzultace.
 • Zpracování ZZ RIA: samostatná část materiálu, kterou zpracovává předkladatel.
 • Předložení návrhu právního předpisu: návrh včetně ZZ RIA je předkladatelem vložen do elektronické knihovny ÚV ČR (eKLEP).

Schvalování a implementace

 • Připomínkové řízení: probíhá kontrola kvality ZZ RIA ze strany ÚV ČR. Pokud dojde na základě připomínkového řízení v návrhu k věcným změnám, které mají vliv na provedené hodnocení dopadů, je nutné ZZ RIA doplnit a upravit.
 • Projednání Komisí RIA a LRV: Komise RIA posuzuje kvalitu ZZ RIA i to, zda vyhodnocení dopadů je v souladu s OZ RIA. LRV následně posuzuje obdobné s ohledem na připomínky uplatněné ze strany Komise RIA.
 • Projednání vládou: i v případě, že na základě výsledků jednání vlády dojde ke změně návrhu právního předpisu, ZZ RIA se již nemění.
 • Projednání Parlamentem
 • Vyhlášení ve Sbírce zákonů a implementace

Zpětné hodnocení

Vše uvedené v úvodu platí i pro zpětné hodnocení dopadů regulace, které je nedílnou součástí celého procesu. V současné době je přezkum účinnosti regulace stanoven v Obecných zásadách a zároveň je obecně podchycen v zákoně č. 2/1969, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon).

 • Ex post RIA: Přezkum účinnosti regulace hodnotí splnění cílů a soulad skutečných dopadů s předpokládanými nebo časovou relevantnost. Každý přezkum musí mít oporu a plynule navazovat na hodnocení dopadů regulace z fáze návrhu – jde o  logické navázání na provedenou ex ante RIA (v podobě ZZ RIA).