Ukotvení RIA v České republice

Hodnocení dopadů regulace v České republice provádějí ministerstva a další ústřední orgány státní správy, které jsou předkladateli legislativních návrhů. Způsob organizačního zajištění provádění RIA je plně v jejich kompetenci.

RIA je v České republice postupně zaváděna od roku 2005, kdy byl schválen první návrh metodiky RIA, který byl v následujících letech aplikován na vybrané návrhy právních předpisů. Teprve na základě výsledků pilotního projektu byla usnesením vlády ze dne 18. července 2007 č. 816 novelizována Legislativní pravidla vlády a vypracována metodika Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA).

2007–2010

Plnohodnotnou součástí legislativního procesu se RIA stala 1. listopadu 2007. Byla začleněna do přípravy právních předpisů (nedílná součást Obecné části Důvodové zprávy / Odůvodnění) a zároveň byl nastaven jednotný metodický postup a základní procesní pravidla (OZ RIA). Pro provádění RIA byl stanven dvoustupňový proces. Buď prostřednictvím zkráceného zpracování hodnocení dopadů (tzv. malá RIA), nebo jako hlubší analýza v případě očekávaných rozsáhlých dopadů (tzv. velká RIA). Zároveň vznikají první metodiky pro její zpracování podle tematických oblastí a začíná být prohlubován význam konzultací. Za koordinační orgán projednávající materiály k RIA bylo ustaveno Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu.

2011–2017

K výrazné změně došlo v roce 2011 po převodu agendy RIA z Ministerstva vnitra na Úřad vlády ČRdo kompetence předsedy Legislativní rady vlády (LRV). Díky tomu došlo k propojení jednotlivých částí legislativního procesu v rámci jednoho zastřešujícího útvaru na ÚV ČR.

Došlo také k vyhodnocení dosavadního fungování RIA a následné úpravě celého procesu. Podstatné bylo ukotvení RIA již na počátek legislativního procesu, tedy ještě před přípravu Plánu legislativních prací vlády (na základě Přehledu dopadů návrhu právního předpisu bylo v rámci plánu stanoveno, zda bude u návrhu právního předpisu RIA provedena).

Bylo zrušeno rozdělení na malou a velkou RIA. Postupně byla včleněna hodnocení dalších oblastí (korupční rizika, bezpečnost nebo obrana státu či ve vztahu k rovnosti žen a mužů atd.). Obsahové a věcné náležitosti jsou podrobněji vymezovány a Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) se stává samostatnou částí materiálů. Kvalita provedených RIA začala být posuzována Pracovní komisí pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA), která byla ustavena v rámci Legislativní rady vlády (LRV).

Chronologie zakotvení hodnocení dopadů regulace do legislativního procesu

UV č. 420
(13. 4. 2005)
schválen postup začlenění metody RIA na podnikatelské prostředí (povinnost ÚV ČR zpracovat Směrnici pro hodnocení dopadu regulace na podnikatelské prostředí upravenou na základě pilotních projektů)
UV č. 1199
(25. 10. 2006)
povinnost MSp a LRV zpracovat návrh na změnu Legislativních pravidel vlády (předpoklad pro zavedení povinnosti elektronické veřejné diskuse k právním předpisům, rozšíření předkládací zprávy o RIA a zhodnocení rizika zvýšení míry korupce v textu konkrétních návrhů právních úprav)
UV č. 816
(18. 7. 2007)
změny Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády: ZZ RIA se stala součástí Důvodové zprávy.
UV č. 877
(13. 8. 2007)
schváleny Obecné zásady RIA: stanoven jednotný postup a RIA začala být uplatňována buď ve zkrácené podobě (malá RIA), nebo v rámci hlubší analýzy (velká RIA)
UV č. 878
(13. 8. 2007)
přijata Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy (upřesnění výpočtu nákladů a výkon státní správy v rámci RIA)
UV č. 879
(13. 8. 2007)
zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (konzultace jsou povinnou součástí RIA)
UV č. 927
(22. 8. 2007)
vznik Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu – koordinační orgán projednávající koncepční materiály v oblasti veřejné správy a regulační reformy (zabezpečeno MV)
UV č. 121
(16. 2. 2011)
zajištění procesu hodnocení korupčních rizik do procesu přípravy návrhů právních předpisů
UV č. 519
(13. 7. 2011)
koordinace procesu RIA přesunuta z MV na ÚV ČR (v souladu s dodatkem ke Koaliční smlouvě z 30. 6. 2011)
UV č. 768
(19. 10. 2011)
zřízena pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace (změna Obecných zásad a statutu a jednacího řádu LRV)
UV č. 922
(14. 12. 2011)
změny Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace a Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády (zhodnocení zkušeností z RIA na úrovni EU, metodická koordinace – Oddělení pro koordinaci procesu RIA, ÚV ČR, sekce LRV)
UV č. 26
(8. 1. 2014)
změny Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace
UV č. 75 a 76
(3. 2. 2016)
změny Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace a Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády (ZZ RIA vždy samostatná součást materiálu, začlenění hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů)