Mezinárodní agenda lepší regulace

Úřad vlády zajišťuje gesci za Českou republiku k iniciativě Evropské komise pro lepší regulaci, pokud je projednávána v orgánech Evropské unie, a dále k problematice regulatorní reformy v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Problematika zlepšování procesu přípravy politik a právních předpisů je již několik let součástí komplexní politiky Evropské komise pro lepší regulaci. K zajištění účinnosti opatření na úrovni EU Komise posuzuje očekávané a skutečné dopady politik, právních předpisů a dalších důležitých opatření v každé jednotlivé fázi politického cyklu.

Problematice regulatorní reformy a řízení se velmi intenzivně věnuje i Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, která shromažďuje, studuje a identifikuje nejlepší praxe a metody pro tvorbu politik v členských zemích.

Podrobnější informace k jednotlivým oblastem a tematicky související aktivity naleznete zde: