Nezařazená stanoviska projednaná v roce 2021 per rollam

V roce 2021 Komise RIA projednala per rollam následující materiály:

Věcný záměr zákona o vyvlastnění

Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví

Věcný záměr zákona o státním podniku Správa dálnic a silnic

Návrh nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi