Nezařazená stanoviska projednaná v roce 2021 per rollam

V roce 2021 Komise RIA projednala per rollam následující materiály:

Věcný záměr zákona o vyvlastnění

Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Věcný záměr zákona o státním podniku Správa dálnic a silnic

Návrh nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi