Dne 19. března 2019 byla publikována Zpráva o provádění lepší regulace napříč zeměmi EU (Better Regulation Practices across the European Union). Zpráva vznikla na žádost EU, přičemž OECD pro hodnocení využilo své indikátory regulatorní politiky. Hlavní zjištění lze shrnout do níže uvedených pěti konstatování.

  • V případě zapojení stakeholderů zpráva uvádí, že ačkoliv státy EU vynaložily prostředky a úsilí na vytvoření konzultačních nástrojů, tak jen zřídka mají stakeholdeři příležitost poskytnout svůj pohled v rané fázi legislativního cyklu a rovněž nebývá úplně zřejmé, jak byla jejich zpětná vazba zvážena.
  • U hodnocení dopadů regulace (RIA) zpráva vytýká, že se často soustředí pouze na zvolenou variantu, a že začíná být zpracováno až v případě, kdy je již návrh rozpracován. Nedostatkem je rovněž malá transparentnost.
  • K problematice zpětných přezkumů (ex post RIA) zpráva uvádí, že členské země jen málokdy hodnotí, zda regulace dosáhla očekávaných cílů.
  • V případě implementace evropského práva se konstatuje, že jsou nástroje RIA a zapojení stakeholderů využívány při vlastní transpozici směrnice, ovšem nikoliv v době jejího vyjednávání.
  • Jen pár dozorových orgánů má možnost vyzvat ministry, aby provedli revizi hodnocení dopadů v případě, že mají nedostatečnou úroveň. Zároveň pouze několik zemí hodnotí zapojení stakeholderů.

Zpráva je ke stažení na webu OECD.  Stručné shrnutí obsahuje přiložený prospekt.