Evropský účetní dvůr (EÚD) provedl rozsáhlý audit zaměřený na systém přezkumu právních předpisů EU ex post. V rámci auditu bylo vyhodnoceno 133 konkrétních přezkumů, provedených v letech 2013 až 2016 čtyřmi generálními ředitelstvími Komise.

EÚD zjistil, že ustanovení o přezkumu a o monitorování se v právních předpisech EU běžně používají. Chybí však společné interinstitucionální definice a pokyny, což je příčinou ne vždy jasných obsahů a výstupů. Přezkumy ex post byly v řadě případů prováděny s více než ročním zpožděním, ale i v nevhodnou dobu, kdy načasování neodpovídalo očekávaným výstupům z přezkumu. Většina zkoumaných právních předpisů obsahovala ustanovení o monitorování (shromažďování údajů).

Uvedené poznatky obsahuje Zvláštní zpráva č. 16/2018 ze 16. 6. 2018 vydaná pod názvem Přezkum právních předpisů EU ex post: dobře nastavený, ale neúplný systém. Informuje také o pokroku zjištěném v roce 2017 ve sledovaných oblastech, o důležitosti provádění kontrol účelnosti zavedené regulace a o potřebě zveřejňování výstupů přezkumů ex post. V neposlední řadě se dotýká i nejasností ohledně Programu REFIT, který má zajišťovat, aby právní předpisy byly vhodné pro dané účely.

Závěrečná doporučení EÚD směrem ke Komisi:

  1. Posílit Interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů.
  2. Lépe zajistit kvalitu ex post přezkumů definováním minimálních norem řízení kvality pro všechny ex post přezkumy.
  3. Provést analýzu nedostatků ve sběru a správě dat.
  4. Zajistit dodržování zásady „nejprve hodnotit“.
  5. Začlenit program REFIT do cyklu pro zlepšování právní úpravy.

Více informací: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_CS.pdf