Jednání č. 13 dne 14. prosince 2012

Komise RIA projednala následující materiál:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Komise RIA na svém jednání také přivítala Johannese Ludewiga, předsedu Nationaler Normenkontrollrat, který představil fungování instituce, které předsedá a přednesl příspěvek ke snižování regulatorní zátěže v Německu. Poté proběhla diskuse a výměna názorů nad danou problematikou.