Nezařazená stanoviska projednaná v roce 2019 per rollam

V roce 2019 Komise RIA projednala per rollam následující materiály:

Návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů 

Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony