Ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády (LRV) schválila Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek k projednání do LRV, předpokládanou účinnost a povinnost zpracování RIA. Plán byl připraven v souladu s bodem 5.3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), podle něhož předseda LRV rozhoduje o provedení RIA u návrhů vyhlášek na základě zaslaných přehledů dopadů.

Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020

Dne 9. prosince pak vláda České republiky schválila Plán legislativních prací vlády na rok 2020. Ten vychází z úkolů vyplývajících z Koaliční smlouvy, Programového prohlášení vlády a Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2022 a reflektuje závazky České republiky vyplývající z členství v Evropské unii. Plán obsahuje celkem 97 legislativních úkolů. Z toho 6 věcných záměrů zákonů, 11 návrhů zákonů, 52 návrhů novel zákonů, 11 návrhů nařízení vlády a 17 návrhů novel nařízení vlády. Vláda chce předložit mimo jiné návrh nového stavebního zákona, novely zákonů o ochraně hospodářské soutěže, o Policii ČR, o podpoře výzkumu, o dostupnosti bydlení, školského a vysokoškolského zákona či věcné záměry nového energetického zákona a zákona o sociální práci a tradiční návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na další rok.

Plán legislativních prací vlády na rok 2020