Dne 18. září byla vláda ČR informována o dokumentu Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Jde o první metodický materiál k naplnění principu digitálně přívětivé legislativy, který patří mezi jeden z evropských principů moderní veřejné správy a digitální agendy.

Digitálně přívětivá legislativa je základem pro fungování veřejné správy v 21. století. Její příprava je však velmi náročná a vyžaduje nejen široké znalosti v ICT, ale i v obecném kontextu a reálných výstupech. Správně formulovaná legislativa je podmínkou pro efektivní a optimalizovaný výkon veřejné správy, a to s využitím moderních a propojených informačních systémů.

Materiál přináší deset zásad určených všem, kteří se podílejí na tvorbě či hodnocení legislativy. Dodržováním těchto zásad by měla vznikat legislativa umožňující rozvoj eGovernmentu a digitální agendy ve veřejné správě jako celku. Součástí materiálu je připojena příloha obsahující jedenadvacet otázek, pomocí nichž si tvůrci legislativy i její hodnotitelé mohou ověřit, zda je navrhovaný právní předpis naplňuje princip digitální přívětivosti. Jednotlivé otázky jsou pak rozpracovány na řadu návodných podotázek, které ilustrují, jakým způsobem lze postupovat již v rané fázi tvorby legislativy.

Zpracování Zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy vychází z úkolů stanovených v Akčním plánu pro rozvoj digitálního trhu a dále v připravovaném Akčním plánu pro Společnost 4.0. Rovněž reflektují cíle uvedené v dalších strategických vládních dokumentech – Strategickém rámci pro rozvoj veřejné správy pro období 2014 – 2020Strategii rozvoje ICT služeb ve veřejné správě.

Materiál je výsledkem spolupráce Úřadu vlády ČR (Oddělení koordinace digitální agendy a Sekce Legislativní rady vlády) a partnerů jako jsou ICT Unie, Svazu průmyslu a dopravy ČR a dalšími. Materiál byl opakovaně konzultován uvnitř i vně veřejné správy, byl také dvakrát projednán a upravován Výborem pro digitální ekonomiku.

Zásady mají v tuto chvíli doporučující charakter, neboť teprve vyhodnocení užívání v praxi může vést k možné závaznosti. Vyhodnocení by mělo, v souladu s výše uvedenými Akčními plány, proběhnout zhruba rok od projednání Zásad vládou. Po zveřejnění materiálu proběhnou prezentační workshopy a postupně budou vytvářeny další nástroje, jejichž cílem bude pomáhat rozšíření principu digitálně přívětivé legislativy v praxi.

Zástupci hospodářských a sociálních partnerů deklarovali, že by uvítali spíše závaznou podobu zásad a jejich včlenění do současného rámce hodnocení dopadů navrhované legislativy. Případná závaznost bude předmětem diskuse, která bude následovat po prvotním vyhodnocení zásad, respektive jejich uplatnění v praxi. Po vyhodnocení bude vládě předložen návrh dalšího postupu, včetně konkrétní formy případné závazné aplikace.

Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy (PDF 0,71 MB)