Pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „dělat méně, zato efektivněji“, předala svou závěrečnou zprávu předsedovi Evropské komise (EK) Jeanu-Claudu Junckerovi.

Tato zpráva je reakcí na tři otázky, které předseda EK položil v listopadu 2017, když pracovní skupinu ustavoval: jak lépe uplatňovat zásady subsidiarity a proporcionality v orgánech EU; jak více zapojit regionální i místní orgány a vnitrostátní parlamenty do tvorby politik EU a jejich provádění a zda existují oblasti politiky, v nichž by mohly být pravomoci postupem času vráceny členským státům.

Závěrečná zpráva obsahuje devět doporučení, která jsou určena vnitrostátním parlamentům, regionálním orgánům, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému výboru regionů a EK. Pracovní skupina dospěla k závěru, že nový způsob práce zohledňující subsidiaritu a proporcionalitu je nezbytný k tomu, aby místní i regionální orgány a vnitrostátní parlamenty mohly účinněji přispívat k tvorbě politiky EU a podílet se na přípravě nových právních předpisů. Navrhovaný přístup předpokládá, že všechny úrovně státní správy budou subsidiaritu a proporcionalitu posuzovat důsledněji.

Pracovní skupina rovněž doporučuje pružné využívání osmitýdenní lhůty pro předkládání stanovisek vnitrostátních parlamentů k návrhům právních předpisů EU a navrhuje víceletý program na podporu opětovné vyváženosti práce EU v některých oblastech politiky usilující spíše o účinnější provádění stávajících právních předpisů, namísto zavádění nových právních předpisů.

Rakouské předsednictví EU v listopadu uspořádá konferenci o subsidiaritě v Bregenzu, na níž bude příležitost k další diskusi o zprávě pracovní skupiny a ke zvážení, jak její doporučení uvést do praxe, a to s ohledem na projev o stavu Unie, jenž předseda Komise pronese 12. září 2018.

Odkaz na zprávu: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en.pdf