Jednání č. 32 dne 14. listopadu 2014

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh nařízení o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu bytu nebo domu postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
Návrh byl poprvé projednán Komisí RIA 10. 10. 2014 se závěrem, aby předkladatel závěrečnou zprávu RIA dopracoval dle stanoviska.

Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách

Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
Návrh byl poprvé projednán Komisí RIA 10. 10. 2014 se závěrem, aby předkladatel závěrečnou zprávu RIA dopracoval dle stanoviska.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a některé další zákony

Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů