Jednání č. 31 dne 10. října 2014

Závěry jednání Komise RIA ze dne 10. října 2014

Komise RIA projednala následující materiály:

Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách

Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu bytu nebo domu postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády

Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2015

Návrh novely vyhlášky č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků