Jednání č. 40 dne 17. července 2015

Komise RIA projednala následující materiály:

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Nařízení vlády o státní energetické koncepci a územních energetických koncepcích

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Věcný záměr zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 59/2014 Sb., o regulačním výkaznictví

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb., vyhlášky č. 592/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.


Materiály projednané per rollam:

​Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů