Komise přijala sdělení o zlepšování právní úpravy s podtitulem Společnými silami vytváříme lepší legislativu EU, v němž navrhuje řadu způsobů, jak zlepšit proces tvorby právních předpisů EU. Aby Komise pomohla čelit současným i budoucím výzvám, navrhla tato opatření:

  • Odstranění překážek a byrokracie, které zpomalují investice a budování infrastruktury 21. století, ve spolupráci s členskými státy, regiony a klíčovými zúčastněnými subjekty.
  • Zjednodušení veřejných konzultací zavedením jednotné „výzvy k předkládání informací“ na vylepšeném portálu „Podělte se o svůj názor“.
  • Zavedení zásady „jeden přijmout – jeden zrušit“, která má minimalizovat zátěž občanů a podniků tím, že věnuje zvláštní pozornost důsledkům provádění právních předpisů a nákladům, jež jsou s ním spojeny, zejména v případě malých a středních podniků. Díky této zásadě by mělo být zajištěno, že každá nově zavedená zátěž bude vyvážena odstraněním ekvivalentní zátěže v téže oblasti politiky.
  • Začleňování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, které má zajistit, aby všechny legislativní návrhy přispívaly k naplňování Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.
  • Racionalizace způsobu, jímž se zlepšování právní úpravy staví k udržitelnosti a digitální transformaci a podporuje je.
  • Integrace strategického výhledu do tvorby politik, která má zajistit, aby tato tvorba byla připravena („fit“) pro budoucnost, například tím, že zohlední nové trendy v ekologické, digitální, geopolitické a socioekonomické sféře.

Zlepšování právní úpravy je sdíleným cílem a odpovědností všech orgánů EU. Pokud jde o snahu posuzovat a sledovat dopad právních předpisů EU a výdajových programů EU, chce se Komise obrátit i na Evropský parlament a Radu. Kromě toho hodlá více spolupracovat s místními, regionálními a národními orgány i sociálními partnery na tvorbě politik EU.

Některé z nových prvků tohoto sdělení se již začaly uplatňovat v praxi, například platforma Fit pro budoucnost, která radí, jakými způsoby snáze dosáhnout souladu s unijní legislativou a jak ji zefektivnit a lépe připravit pro budoucnost. Další prvky budou do praxe uvedeny v příštích měsících. V tomto roce se kromě jiného dočkáme:

  • roční analýzy zátěže za rok 2020, v níž budou shrnuty výsledky snah Komise o snižování zátěže,
  • revidovaných pokynů a souboru nástrojů pro zlepšování právní úpravy, v nichž budou zohledněny nové prvky sdělení a jež budou útvarům Evropské komise konkrétním vodítkem při vypracovávání nových iniciativ a návrhů i při správě a hodnocení těch stávajících.

Sdělení včetně doprovodných informací je k dispozici na webových stránkách Evropské komise.