Jednání č. 26 dne 11. dubna 2014

Závěry jednání Komise RIA ze dne 11. dubna 2014

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (opakované projednání)

Návrh zákona, kterým se mění zákon 383/2012 SB., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

Materiál projednaný per rollam:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů