Jednání č. 37 dne 10. dubna 2015

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Návrh zákona o prokazování původu majetku
(opakované projednávání v Komisi)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Materiály projednané per rollam:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona o evidenci tržeb a Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek