Jednání č. 78 dne 13. dubna 2018

Komise RIA projednala následující materiál:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů