Při koncipování politiky, zákona či obecně jakéhokoliv pravidla by vláda měla vždy zvážit jeho dopady. K tomu má sloužit hodnocení dopadů regulace (regulatory impact assessment – RIA), které poskytuje těm, co rozhodují, klíčové informace o tom, jak regulovat pro dosažení vytyčených politických cílů. RIA zkoumá dopady a důsledky celé škály alternativních variant a rovněž napomáhá obhájit rozhodnutí nezasahovat do volné soutěže na trhu, kde náklady z regulace převyšují přínosy.

Publikovaná zpráva nazvaná obecně Regulatory Impact Assessment je součástí série věnované principům dobré praxe pro regulatorní politiku, která vzniká pod záštitou Výboru pro regulatorní politiku OECD. Cílem série je doplnit a více rozpracovat soubor doporučení publikovaný v roce 2012. Principy jsou ve zprávě seřazeny do pěti tematických okruhů:

  • závazek pro provádění RIA (podpora ze strany politické reprezentace a dotčených subjektů);
  • řízení RIA (správně nastavený mechanismus provádění);
  • zapuštění RIA (posilování kapacit a odpovědnosti příslušného úseku státní správy);
  • cílená a přiměřená metodologie RIA;
  • neustálé vyhodnocování a zlepšování RIA.

Na zpracování zprávy se významnou měrou podílel bývalý člen Komise RIA Daniel Trnka.