Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády (LRV) schválil Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2023 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek k projednání do LRV, předpokládanou účinnost a povinnost zpracování RIA. Plán byl připraven v souladu s bodem 5.3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), podle něhož předseda LRV rozhoduje o provedení RIA u návrhů vyhlášek na základě zaslaných přehledů dopadů.

Plán přípravy vyhlášek na rok 2023

Plán legislativních prací vlády na rok 2023 byl schválen vládou usnesením č. 1075 ze dne 21. prosince 2023. Ten vychází z úkolů vyplývajících z koaliční smlouvy, programového prohlášení vlády a výhledů legislativních prací vlády na léta 2021 až 2024 a reflektuje závazky České republiky vyplývající z členství v Evropské unii.

Plán legislativních prací vlády na rok 2023