V červenci vláda schválila novou Metodiku pro stanovení nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti. Dokument z dílny Ministerstva vnitra nahrazuje dosavadní metodiku z roku 2007. 

Metodika je praktickým průvodcem pro předběžné vyčíslení nových nákladů na výkon státní správy způsobených územním samosprávným celkům připravovanými právními předpisy. Je určena ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům, které připravují návrhy právních předpisů a při tom jsou povinny vyčíslit předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.

Metodika zároveň slouží jako doplňkový nástroj k procesu hodnocení dopadu regulace (RIA) a k Obecným zásadám pro hodnocení dopadu regulace, které upravují postup vyhodnocování potenciálních dopadů navrhované regulace na územní samosprávné celky. Náklady na výkon státní správy patří k jedné z vyhodnocovaných položek v procesu hodnocení dopadu regulace.

Náklady na výkon státní správy vyplývající z nově navrhované regulace mohou představovat finanční zátěž úřadů, které musí státní správu zajišťovat. Tyto náklady jsou hrazeny z veřejných rozpočtů, například prostřednictvím příspěvku na výkon státní správy, rozpočtového určení daní, dotací, z rozpočtových kapitol příslušných úřadů, ale také z příjmů vznikajících v souvislosti s výkonem státní správy, třeba ve formě správních poplatků.

Za účelem zjištění všech potenciálních dopadů navržené regulace a jejich vyhodnocení pro stanovení účelnosti regulace je potřeba vyčíslit, jaké náklady a jaké příjmy by přijetí navrhované regulace představovalo pro dotčené úřady, a zvážit způsob, jakým budou výsledné čisté náklady kompenzovány.

Náklady obcí a krajů na výkon státní správy se následně zohledňují v příspěvku na výkon státní správy. Metodika umožňuje ohodnocení budoucích předpokládaných nákladů ve formě kvalifikovaných odhadů skutečných nákladů. Pro jejich stanovení se využívá zjednodušující postup, průměrné údaje a data vysledovaná na základě analogie.

Metodika pro stanovení nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti je ke stažení i na našich stránkách. Více podrobností k dokumentu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.