Na konci roku 2019 uskutečnilo Oddělení RIA dotazníkové šetření k praxi provádění hodnocení dopadů regulace (RIA) na ústředních orgánech státní správy. Zapojilo se téměř 100 zaměstnanců a zaměstnankyň těchto úřadů, kteří se na procesu RIA přímo podílejí.

Ze zjištění vyplynulo, že zpracovatelům RIA znesnadňují přípravu hodnocení překážky zejména systémové a institucionální povahy. Patří k nim nedostatek personálních kapacit, času a dat k provedení RIA, chybějící analytické útvary a nepostačující spolupráce napříč útvary a státní správou obecně.

Mezi další zajímavá zjištění patří, že závěrečnou zprávu RIA (ZZ RIA) nejčastěji zpracovávají věcné a legislativní útvary, obvykle bez zapojení útvarů analytických. Dvě třetiny dotazovaných přiznávají, že se ZZ RIA zpracovává souběžně s tvorbou návrhu legislativy, fakticky tedy zpětně a ve chvíli, kdy je již rozhodnuto o konkrétním řešení. Většina zpracovatelů vnímá RIA jako činnost, pro kterou jsou nejvíce potřebné znalosti práva a legislativy, naopak nejméně statistická či matematická analýza.

Sběr dat k ZZ RIA obvykle probíhá formou výzkumu realizovaného přímo úřadem, sledováním relevantních informačních zdrojů, pořádáním pracovních skupin apod. Až polovina zpracovatelů uvádí, že nemá k dispozici data ke zpracování ZZ RIA, nejčastěji chybějí ta statistická. Naopak práce s konzultacemi a jejich výstupy je běžnou součástí procesu. Varianty se nejčastěji vyhodnocují pomocí analýzy nákladů a přínosů, druhým nejužívanějším je intuitivní postup. Polovina dotazovaných vidí spolupráci napříč útvary a státní správou obecně jako nedostatečnou, druhá zastává opačný názor.

Jednotlivé výsledky podrobněji popisuje souhrnná Zpráva k šetření praxe RIA 2019.