Jednání č. 21 dne 13. září 2013

Závěry jednání Komise RIA ze dne 13. září 2013

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2014


Komise RIA vzala na vědomí stanovisko schválené per rollam k návrhu:

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát