Jednání č. 22 dne 11. října 2013

Závěry jednání Komise RIA ze dne 11. října 2013

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o vojenském letectví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vojenském letectví)

Návrh zákona o službě vojáků v záloze

Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu a změně hranic vojenských újezdů a o změně některých zákonů (zákon o změně hranic vojenských újezdů)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)


Komise RIA vzala na vědomí stanoviska odsouhlasená per rollam k návrhům:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony