Jednání č. 39 dne 12. června 2015

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o  státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona o hazardních hrách, Návrh zákona o dani z hazardních her a Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a  zákona o dani z hazardních her

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

​Věcný záměr zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů

​Návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh a Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o  střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


​Materiály projednané per rollam:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon č.  262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve zněních pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)