Jednání č. 14 dne 11. ledna 2013

Závěry jednání Komise RIA ze dne 11. ledna 2013

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Návrh zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem a územními samosprávnými celky a o způsobu jejich odměňování

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona o povinném značení lihu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Návrh věcného záměru zákona o památkovém fondu