Jednání č. 43 dne 2. října 2015

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh zákona o Centrální evidenci účtů a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Centrální evidenci účtů

Novelizace občanského soudního řádu a exekučního řádu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky o stanovení technicko-ekonomických parametrů a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie.