Jednání č. 11 dne 12. října 2012

Závěry jednání Komise RIA ze dne 12. října 2012

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

  • předkladatelé: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Český báňský úřad, Úřad pro zahraniční styky a informace, Ministerstvo obrany, Bezpečnostní informační služba
  • č.j. 1010/12
  • stanovisko komise revidované stanovisko komise

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech, Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech, Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování


Komise RIA schválila stanoviska k legislativním návrhům projednaným per rollam:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotní péče

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb.,o střelných zbraních a střelivu