Jednání č. 9 dne 15. června 2012

Závěry jednání Komise RIA ze dne 15. června 2012

Komise RIA projednala následující materiály:

Analýza možnosti právní úpravy obchodního rejstříku v rejstříkovém zákoně s návrhem řešení

  • předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti
  • č.j. 532/12

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona o dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně některých zákonů

Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezované znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a další některé zákony


Komise vzala na vědomí stanoviska schválená per rollam k návrhům:

Návrh zákona o prekursorech drog a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů