Nezařazená stanoviska projednaná v roce 2014

V roce 2014 Komise RIA projednala per rollam mimo jednání následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh novely zákona o hospodaření energií

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh věcného záměru zákona o veřejném opatrovnictví, úpravě některých otázek souvisejících s podpůrnými opatřeními při narušení schopnosti zletilého právně jednat a o změně některých zákonů (opatrovnický zákon)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Návrh novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona o službě vojáků v záloze

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, a související zákony

Návrh novely zákona o ozbrojených silách

Návrh věcného záměru zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh podle společného rámce EU (zákon o posuzování shody stanovených výrobků).

Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

  • předkladatel: Energetický regulační úřad
  • č.j.: 12043/2014-LRV
  • stanovisko komise

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

  • předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
  • č.j.: 13450/2014-LRV
  • stanovisko komise

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

  • předkladatel: Energetický regulační úřad
  • č.j.: 15776/2014-LRV
  • stanovisko komise

Návrh vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)